Phizi maakt de zorg prettiger voor de patiënt, hoogwaardiger, efficiënter en goedkoper.

 

 

Achtergrond

Phizi is ontstaan uit de ambitie dat de zorg rondom en dichtbij de patiënt (patient-centered) gebracht moet worden waar dat kan (Kamerbrief RVZ advies “medisch specialistische zorg 20/20” minister Schippers VWS 2012). Gecombineerd met de trend van substitutiezorg en de doelstelling om de kosten van de zorg betaalbaar te houden voor de patiënt is het concept ontstaan om de laag complexe, hoogfrequente specialistische chirurgische zorg (bv. het verwijderen van atheroomcysten, lipomen, laagcomplexe huidkanker, etc.) te verplaatsen naar de huisartsenpraktijk.

Door deze zorg te verplaatsen van de polikliniek naar de huisartsenpraktijk is Phizi in staat het zorgproces duurzaam te innoveren. Met als gevolg dat de patiënt meer in het middelpunt van de zorg komt te staan, conform Triple Aim en de zorg-pyramide van minister Schippers.

het concept is vervolgens uitgebreid cijfermatig en aan de huidige richtlijnen getoetst. Daarna is het besproken met verschillende stakeholders, waardoor een breed draagvlak ontstond.

Ook zou de huidige huidkankerepidemie, zoals Professor Nijsten stelt in zijn oratie in 2012, voor oa logistieke problemen kunnen zorgen. Wellicht is het phizi concept in het geval van laag complexe huidkanker hiervoor een (gedeeltelijke) oplossing.

Het Phizi concept is gepresenteerd op het Ministerie van VWS (dd.12-12-2018 in aanwezigheid van Secretaris-Generaal de heer Gerritsen) waar het enthousiast ontvangen werd en men bevestigde dat het in lijn is met de gewenste innovaties in het zorglandschap en conform de doelstellingen van “de juiste zorg op de juiste plek" ( streven van Federatie Medisch Specialisten en Ministerie van VWS).

Phizi is opgericht door verschillende dokters gespecialiseerd in de (plastische) chirurgie en dermatologie, en een innovatief consultant. Phizi is van mening dat doelmatige innovatie in de zorg tot stand komt wanneer specialisme- en lijn-overstijgend wordt gedacht en gehandeld.

Phizi komt graag in contact met andere specialisten, groepspraktijken en zorgverzekeraars die onze ambitie delen om de zorg voor huidtumoren niet alleen prettiger voor de patiënt te maken, maar ook efficiënter, kwalitatiever en goedkoper. (lees meer over onze lange termijn visie hieronder bij 'Post-pilot') 

 

Het Phizi concept

Phizi doet kleine specialistisch chirurgische ingrepen in de huisartsenpraktijk met vaste specialisten op vaste dagen in vaste huisartsen-groepspraktijken. 

Zorg voor huidtumoren wordt zo:

 • Prettiger – meest vertrouwde omgeving patiënt

 • Kwalitatiever – super specialisatie specialisten

 • Efficiënter – samenspel en leereffect 1e en 2e lijn

 • Goedkoper – werkelijke kostendaling 21% in 2e lijn

plaatjeflowchart - kopie.jpg

 

Wat kost zorg voor huidtumoren?

Zorg voor huidtumoren kost €208 miljoen per jaar in de 2e-lijn en het aantal huidtumoren stijgt gemiddeld 7% per jaar. Dit betekent een verdubbeling van de kosten binnen 10 jaar. PhiZi verbetert het zorgproces voor huidtumoren op een duurzame manier; met behoud van kwaliteit en een kostenbesparing van 21% in de 2e-lijn. Dit kan omdat 85% van de huidtumorenzorg wel specialistische zorg nodig heeft, maar geen complexe zorgomgeving.


 

Medische onderbouwing

 • Oratie prof.dr.T.E.C. Nijsten 09-11-2012 "Huidkanker: Zorg om de zorg."

 • https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/PLZ/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek.pdf

 • www.oncoline.nl

 • Donald M. Berwick, Thomas W.Nolan, John Whittington. " The Triple Aim: Care, Health and cost." Health Affairs, 27, no.3 (2008): 759-769.

 • Prof.dr. D. Ruwaard, et al. April 2014. "Triple Aim en de toepassing in de regionale proeftuinen 'populatiemanagment' van VGZ en CZ."

 • Rapport ‘Medisch-specialistische zorg in 20/20. Dichtbij en ver weg’, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 2011

 • Kamerbrief RVZ advies "medisch specialistische zorg 20/20" minister Schippers (VWS) 2012

 • Visiedocument de Medisch Specialist 2015.

 • Zorgpiramide minister Schippers.

 • NPCF

 • NHG

 • Linos 2013, " patient reported problems after outpatient procedures."

 • Saenz, et al. 2011. " analysis of complications in outpatient dermatological program."


 

Pre-pilot fase 

Alvorens te starten met de pilot-fase van zes maanden zijn we begonnen met een intensieve pre-pilot fase van twaalf maanden. Het Phizi concept is toen uitgebreid theoretisch onderzocht en getoetst. Daarnaast hebben we het concept besproken en iteratief verbeterd met: huisartsenpraktijken, professoren, ziekenhuizen, specialisten (w.o. dermatologen), beleidsmakers, zorgverzekeraars, zorgondernemers en diverse adviseurs in de medische wereld (Lexsigma, Aduard bv, Gupta Strategists, Universiteit Maastricht, Jan van Es instituut). Allen hebben positief gereageerd op het concept.

 

Pilot fase

Alle Phizi specialisten hebben jarenlange ervaring met het verwijderen van huidtumoren in verschillende ziekenhuizen. Maar de vraag van Phizi of het verwijderen van laag complexe huidtumoren op een vast spreekuur, met vaste specialisten, in vaste huisartsenpraktijken inderdaad prettiger is voor de patiënt en de huisarts, en daarbij de beoogde kosten besparing oplevert, kan alleen in de praktijk worden beantwoord.

Phizi heeft in Groepspraktijk Huizen, Huisartsenpraktijk Statenkwartier, Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Zuid en Huisartsenpraktijk ZuiderEs enthousiaste en professionele partners gevonden om deze vragen te beantwoorden tijdens onze pilot- fase.

Gedurende de pilot worden er continue gevalideerde vragenlijsten afgenomen bij alle patiënten (proms). Dezelfde vragen worden aan dezelfde patiënten na 3-6 maanden nogmaals telefonisch gesteld (intra observer variability). Vergelijkbare vragenlijsten worden afgenomen bij de huisartsen en praktijkondersteuners. De resultaten van de Phizi pilot zijn tot nu toe uiterst bemoedigend:

gecombineerde resultaten (Reported outcome Measurements) Phizi pilot locaties.

gecombineerde resultaten (Reported outcome Measurements) Phizi pilot locaties.

 

Post-pilot fase 

Wanneer de pilot-fase tot duurzame verbeteringen in de zorg leidt, is het onze bedoeling om het Phizi concept gestaag landelijk uit te rollen. We zijn dan ook in heel Nederland opzoek naar andere groepspraktijken en medisch specialisten om samen met Phizi deze uitrol vorm te geven. Dit willen wij bij voorkeur doen in samenwerking met lokale ziekenhuizen en medisch specialisten in de regio die net als wij hun blik op de toekomst hebben gericht.

Groepspraktijken: Phizi komt graag in contact met andere groepspraktijken die enthousiast worden van de mogelijkheid om samen met Phizi de zorg voor huidtumoren doelmatig en patient-centered te innoveren. Hierbij gaat het om groepspraktijken met een gezamenlijke populatie van meer dan 7.500 patiënten die een dagdeel in de week een behandelkamer vrij willen maken.

Specialisten: Phizi werkt met alle medisch specialisten die ervaring hebben met de relevante huidtumor zorg in een ziekenhuis en naast hun huidige werkzaamheden een aantal dagdelen willen werken in een huisartspraktijk. Hierbij is het van belang dat de medisch specialist gemotiveerd wordt door de werkwijze van Phizi; je moet willen functioneren naast de huisarts. Daarnaast wil Phizi transparante zorg leveren en deze continue verbeteren op basis van feedback van patiënten, huisartsen en praktijk assistenten middels PROM en PREM.

Wanneer u zich als huisarts of specialist aangesproken voelt door het Phizi concept of u bent vanuit een andere optiek geïnteresseerd in het  doelmatig specialisme- en lijn-overstijgend innoveren in de zorg neem dan contact op met:

Pieter Waller
Penningmeester Stichting Phizi
T: 085-2734 796
E: pieter.waller@phizi.nl 


 

Privacyreglement

Phizi wil zich graag houden aan alle verschillende geldende privacy regelingen. Om praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van de WBP en voor zover van toepassing, de bepalingen van andere wetten zoals de WGBO, de BOPZ, de algemene Wet inzake Rijksbelastingen en de Wet Samen, heeft Phizi een privacyreglement opgesteld. Het privacyreglement van Phizi is hier te vinden.